Методична робота

ОСНОВНІ ДОКУМЕНТИ ПРО ОРГАНІЗАЦІЮ МЕТОДИЧНОЇ РОБОТИ З ПЕДАГОГІЧНИМИ КАДРАМИ

ВСТУП

Успішне виконання завдань розвитку національної освіти значною мірою залежить від напо­легливої праці організаторів методичної роботи — методистів, учителів, керівників освітніх закладів та методичних об’єднань.

Методична робота — це систематична, колективна та індивідуальна діяльність педагогічних працівників, спрямована на вдосконалення їхньої кваліфікації та професійної майстерності. Вона вимагає постійної уваги і копіткої, безперервної роботи педагогів, бо саме її результати можуть значно підвищити рівень освіти.

Важливе місце в цій роботі відведено методичним районним, міським, шкільним кабінетам, об’єднанням. Саме вони стали справжніми помічниками, порадниками вчителів та вихова­телів, які спонукають до творчих пошуків усіх учасників навчально-виховного процесу.

З метою підвищення ефективності методичної роботи в закладах освіти, оновлення й удос­коналення її структури та змісту Міністерство освіти України спільно з Інститутом змісту і ме­тодів навчання (нині Науково-методичний центр середньої освіти Міністерства освіти Украї­ни), Київським міжрегіональним інститутом удосконалення вчителів імені Бориса Грінченка підготувало та затвердило низку нормативних документів про організацію методичної роботи з педагогічними кадрами в дошкільних, середніх та позашкільних закладах освіти, зокрема, про методичні об’єднання, кабінети районні (міські), шкільні, рекомендації щодо організації методичної роботи, положення про методистів-кореспондентів інститутів післядипломної ос­віти (удосконалення вчителів), зразки документів, накази Міністерства освіти України.

Виконання положень і рекомендацій, викладених у зазначених документах, необхідно здійсню­вати з урахуванням конкретних умов, складу і підготовки педагогічних працівників. Тому фор­ми, методи, прийоми і засоби організації, проведення та контролю методичної роботи мають творчо, постійно доповнюватись і збагачуватись сучасними досягненнями педагогічної науки, перспективного педагогічного досвіду, враховуючи вимоги держави і суспільства.

Витяг із Закону України “Про загальну середню освіту”

про організацію і проведення методичної роботи з педагогічними кадрами та навчально-методичне забезпечення загальноосвітніх навчальних закладів Цей Закон визначає правові, організаційні та фінансові засади функціонування і розвитку системи загальної середньої освіти, що сприяє вільному розвитку людської особистості, формує цінності правового демократичного суспільства в Україні. (…)

Стаття 4. Система загальної середньої освіти.

Систему загальної середньої освіти становлять:

загальноосвітні навчальні заклади всіх типів і форм власності, у тому числі для громадян, які потребують соціальної допомоги та соціальної реабілітації, навчально-виробничі комбінати, позашкільні заклади, науково-методичні установи та органи управління систе­мою загальної середньої освіти, а також професійно-технічні та виші навчальні заклади І—II рівнів акредитації, що надають повну за­гальну середню освіту. (…)

Стаття 27.Атестація педагогічних працівників

1. Атестація педагогічних працівників загальноосвітніх навчаль­них закладів незалежно від підпорядкування, типів і форм власності є обов’язковою і здійснюється, як правило, один раз на п’ять років відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних пра­цівників, затвердженого Міністерством освіти України.

За результатами атестації педагогічних працівників загально­освітніх навчальних закладів визначається відповідність педагогіч­ного працівника займаній посаді, присвоюється кваліфікаційна ка­тегорія (спеціаліст, спеціаліст другої категорії, спеціаліст першої ка­тегорії) та може бути присвоєно педагогічне звання (старший учитель, учитель-методист, вихователь-методист, педагог, організатор-методист тощо). Положення про кваліфікаційні категорії та педагогічні зван­ня затверджується Міністерством освіти України. (…)

Стаття 37. Повноваження органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування в системі загальної середньої освіти

1. Спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади в галузі загальної середньої освіти є Міністерство освіти Ук­раїни.

Міністерство освіти України:

– реалізує державну політику в сфері загальної середньої освіти;

– здійснює в межах своїх повноважень нормативно-правове регу­лювання відносин у системі загальної середньої освіти; (…)

– організовує нормативне, програмне, науково-методичне та інфор­маційне забезпечення системи загальної середньої освіти;

– визначає порядок атестації педагогічних працівників загально­освітніх навчальних закладів;

– організовує підготовку та підвищення кваліфікації педагогічних працівників, у тому числі керівних кадрів, у системі загальної серед­ньої освіти; (…)

– організовує забезпечення педагогічних працівників підручника­ми, посібниками та методичною літературою (…).

Акти Міністерства освіти України, прийняті у межах його компе­тенції, є обов’язковими для інших центральних органів виконавчої влади, яким підпорядковані загальноосвітні навчальні заклади, Міністерства освіти Автономної Республіки Крим, місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, підпорядко­ваних їм органів управління освітою, загальноосвітніх навчальних закладів незалежно від типів і форм власності. (…)

2. Рада Міністрів Автономної Республіки Крим, місцеві органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування в галузі за­гальної середньої освіти в межах їхньої компетенції:

– забезпечують реалізацію державної політики в сфері загальної середньої освіти на відповідній території; (…)

– організовують нормативне, програмне, матеріальне, науково-ме­тодичне забезпечення, перепідготовку, підвищення кваліфікації, атес­тацію педагогічних працівників; (…)

Стаття 38.Повноваження загальноосвітнього навчального закладу

Загальноосвітній навчальний заклад:

– реалізує положення Конституції України, Закону України “Про освіту”, цього Закону, інших нормативно-правових актів у галузі освіти; (…)

– створює науково-методичну і матеріально-технічну бази для орга­нізації та здійснення навчально-виховного процесу (…).

Стаття 39. Управління та громадське самоврядування загальноос­вітнього навчального закладу (…)

3. У загальноосвітніх навчальних закладах можуть функціонува­ти методичні об’єднання, що охоплюють учасників навчально-ви­ховного процесу та спеціалістів певного професійного спрямуван­ня. (…)

Розділ VII. Науково-методичне забезпечення системи загальної се­редньої освіти

Стаття 41. Завдання науково-методичного забезпечення системи загальної середньої освіти.

Завданнями науково-методичного забезпечення системи загаль­ної середньої освіти є:

– координація діяльності інститутів післядипломної педагогічної освіти, методичних кабінетів та методичних об’єднань педагогічних працівників;

– розроблення і видання навчальних програм, навчально-методичних та навчально-наочних посібників;

– організація підготовки і перепідготовки та підвищення квалі­фікації педагогічних працівників, у тому числі керівних кадрів науково-методичного забезпечення системи загальної середньої освіти;

– вивчення рівня знань, умінь і павичок учнів загально­освітніх навчальних закладів, вироблення відповідних реко­мендацій;

– організація співпраці з вищими навчальними закладами всіх рівнів акредитації для підвищення ефективності навчально-виховного процесу;

– висвітлення в засобах масової інформації досягнень педагогічної науки та педагогічного досвіду.

Стаття 42.Здійснення науково-методичного забезпечення системи загальної середньої освіти.

Науково-методичне забезпечення системи загальної середньої освіти здійснюють:

Міністерство освіти України, підпорядковані йому науково-методичні установи та вищі навчальні заклади, а також Центральний інститут післядипломної педагогічної освіти Академії педагогічних наук України, Кримський республіканський, обласний. Київський і Севастопольський міські інститути післядипломної педагогічної освіти, районні (міські) методичні кабінети, науково-дослідні уста­нови Академії педагогічних наук України та Національної академії наук України. (…)